Förslövs Sparbank

av Sante Gudmundsson

Förslövs sparbank har sedan 1881 varit en institution inom Bjärebygden, som kan glädja sig åt utveckling och framåtskridande, vilket visar, att den haft och har en samhällsgagnande uppgift att fylla. År 1881 samlades en del för denna verksamhet intresserade personer för att överlägga härom, och resultatet blev, att en sparbank skulle inrättas i socknen. Dess förste räkenskapsförare blev folkskollärare S. H. Sander.
Bankens första lokal var inredd i kyrkskolan, där den trots sin trångboddhet hade sin verksamhet ända till 1924, då bankens egen nybyggda fastighet togs i bruk.

Förslövs Sparbank 1959
Förslövs Sparbank 1959

Nu hade banken fått lokaler och utrymme, som för dåtida förhållanden ej lämnade något övrigt att önska. Verksamheten växte emellertid, och snart var banken åter trångbodd. Hösten 1955 blev en tillbyggnad till banklokalen färdig, i vilken inrymdes större och modernare expeditionslokaler. Samtidigt utökades tiden för öppethållande av expeditionen till kl. 9-13 alla vardagar och dessutom torsdagar kl. 17-18.

Måndagen den 27 juni 1881 började banken sin verksamhet, och då insatte 27 personer sammanlagt 3332 kronor. Samma dag utlämnades till fem låntagare ammanlagt 1120 kronor. Under bankens första verksamhetsår blev vinsten 44: 78, vilket åtgick till förvaltningskostnader. Det blev därför inte någon reservfond det året. Året efter blev vinsten 210: 59, vilken överfördes till reservfonden. Denna har sedan ökats stadigt, så att år 1896 var den 10000 kr. År 1913 50000 kr, år 1921 100000 och vid årsskiftet 1959-1960 358118: 62. Ansvarighetssumman var första året 12946: 54 och steg till miljonen år 1912 och till två miljoner år 1919, till tre miljoner år 1926 och utgör nu vid 1960 års slut 11 978 975: 30. De 27 första insättarna följdes snart av flera, och nu är det 3341. Vid 1960 års slut hade banken en utlåning på 10395311: 03 kr. Insättningsbehållningen är vid årsskiftet 11469315: 06 kr och vinsten 21201: 66 kr. Banken har en synnerligen unik gammal kassakista. Om den förtäljer ett av de äldsta protokollen (den 28/1 1882), att det beslöts, att av smeden P. Svensson i Ranarp beställa en kassakista, som skulle vara brandfri och försedd med 3 st dyrkfria lås. den skulle vara 1 aln och 2 tum lång. Bredden och höjden skulle vara 22 tum, allt utvändigt mått. Den skulle målas av målare Schalin, Förslöv, och avhämtas hos honom den 15/3. Sålunda skulle den ha tillverkats på ringare tid än två månader, och den kostade 150 kronor. Kassakistan är helt hemmasmidd och försedd med en låsanordning i locket jämte en sinnrik mekanism, vilket först måste inställas rätt, innan nyckeln kan insättas. Vidare finns två kraftiga hänglås. Kassakistan är ett vackert prov på vad gamla dagars hantverkare kunde åstadkomma.kassakista