Verksamhetsberättelse 2021

Styrelse och funktionärer

Ordinarie ledamöter:

Lilian Bringle ordförande, Eva Roman sekreterare, Christer Santesson kassör,
Lennart Svensson vice ordförande, Bertil Ebbesson, Börje Nilsson och Anki Nordin.

Styrelsesuppleanter: Per Svensson, Bodil Charlesson och Lena Andersson

Revisorer: Bengt Johansson och Carl-Axel Hansson

Revisorssuppleanter: Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning: Bertil Ebbesson (sammankallande), Ingemar Olofsson och Marianne Lantz

Firmatecknare: Christer Santesson och Lilian Bringle, var för sig

Programkommitté: Lilian Bringle, Christer Santesson, Anki Nordin och Bodil Charlesson
Arkivansvarig: Irene Ebbesson

Hemsidan: Lilian Bringle

Sammanfattning av årets verksamhet
Våren gick i pandemins tecken med inställda sammankomster. Under året har vi haft 7 träffar i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.

Under våren har medlemsträffarna varit inställda men vi har haft ?Öppet arkiv? varannan tisdagskväll för intresserade besökare som önskade hämta uppgifter i arkivet. Antalet besökare har varit lågt, 1-4 st, beroende på coronaläget. Höstens tisdagskvällar var lite mer välbesökta. Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden och därutöver kontakt via mail.

Ett flertal personer har hört av sig med frågor angående sin släktforskning eller om sitt nyköpta äldre hus, och har genom vårt arkiv kunnat få svar på en hel del av sina frågor.

Medlemsantalet under året uppgick till 140 st.

För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport.

Tipsrunda i Förslöv söndagen den 25 april
Ca 2 km lång och med övervägande frågor om Förslöv. 20 deltagare. Det planerade föredraget om ?Industrier och företagsutveckling? den 25 april blev inställt.

Årsmöte hölls den 4 maj
På grund av rådande mötesrestriktioner i den nya pandemilagen hölls mötet utomhus vid boulebanan intill församlingshemmet.

Lilian Bringle valdes till ny ordförande efter Iréne Ebbesson som avsagt sig omval.

Till ordinarie styrelseledamot valdes Börje Nilsson och till styrelsesuppleanter nyvaldes Bodil Charlesson och Per Svensson. Bertil Ebbesson valdes som sammankallande i valberedningen. Övriga föreningsfunktionärer omvaldes. 13 deltagare.

Vandring i Stora Hult den 9 maj

Den 9 maj ordnades en vandring i Stora Hult. Samling vid ?Hultagården? där Börje Nilsson tog emot. Vi fick en orientering om ?laga skifte? av Tomas ?Axel?. Därefter kåserade Håkan Philipsson över intressanta personligheter som bott i området. Hultagårdens historia berättades av nuvarande ägaren Kerstin Ahlström och vi fick en rundvandring i ursprungsgården från 1783. Slutligen besåg vi Ernst Wigforss hus vid stranden. Ca 30 personer deltog i det vackra vårvädret.

Byavandring i Förslöv den 29 augusti
Som en enkel aktivitet vid föreningens 20-årsjubileum hölls en byavandring i Förslöv.

Vi startade vid Sandbäcksgärden där Anki Nordin berättade om gården och området intill. Därefter gick vi till gamla torget nere vid f d mejeriet där Irene Ebbesson informerade om kringliggande byggnader och den affärsverksamhet som funnits i området.  Vidare till Heberleins parkering där Anki och Irene Ebbesson pratade om verksamheten längs genomfartsvägen där ett flertal butiker och industrier tidigare funnits. Avslutningsvis bjöds alla på grillad korv vid Linbastuan.

Ca 40 deltagare.

Vandring i Stora Hult den 26 september

Vi samlades vid den stora parkeringen i Stora Hult. Vi gjorde ett stopp vid Surahammarskolonin där Börje Nilsson berättade om kolonitiden. Kaffepaus i Tomas Axel Perssons trädgård där värden berättade om Stora Hults fälad. Ca 30 personer deltog.

Nya skolan i Förslöv 20 oktober

Ca 50 personer var intresserade av att se den nya skolan i Förslöv. Vi fick en introduktion och en guidad visning av skolans rektor Camilla Persson.

Föredrag om industrins utveckling i Förslöv den 30 november

Äntligen kunde vi genomföra det tidigare planerade föredraget om industrin i Förslöv. Bengt Johansson m fl gav en översikt om utvecklingen fram till våra dagar. Ca 30 personer deltog.

Hösten avslutades vid en av våra medlemsträffar tisdagen 7 december i vår möteslokal där 8 personer deltog.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till dem som skänkt bilder, berättelser och andra uppgifter om Förslövs socken samt till alla andra som på något sätt bidragit till ett framgångsrikt år för föreningen, trots restriktioner och nedskärningar av programmet.

Lilian Bringle                                           Eva Román                        Christer Santesson

Ordf.                                                         Sekr.                                   Kassör

Lennart Svensson                                  Anki Nordin                       Bertil Ebbesson                                     

Börje Nilsson