Scoutverksamheten i Förslöv – Börje Henriksson blickar tillbaka

Förslövsholms scoutkår ? Förslöv- Grevie scoutkår ca 1969 ? ca 1990.

 

Av Börje Henriksson

Scouter
Scouter

Jag skall försöka berätta om en förening, som betydde/betyder mycket för bygden, för den enskilde medlemmen och inte minst för den ledarkader, som skapas och också skapar en anda som gör att gott friluftsliv gynnas, kamratrelationer uppstår och vänskap består år efter år.

?Vi äro svenska scouter vi och löftet som blev givet

En vårdag brusande och fri står i vårt hjärta skrivet

För Gud för kung och fosterland var än dig livet ställer

Var Redo när det gäller med hjärta, håg och hand

 

Var redo hör det stormens il, som genom världen skrider

Håll spänd din sträng, håll blank din pil, nu är det knoppningstider

Nu knyter vi vårt syskonband i kärlek och i gamman

Nu smider vi det samman kring hela Sveriges land.?     ( text från scoutsångbok 1963)

En scoutkår fanns redan i bygden, när vår familj flyttade hit 1966. Jag var inte scout, när jag växte upp hemma i Holm/Halmstad, men jag hade läst om scouting, fastnat för några av de idéer som scouting bjöd och ville gärna, att våra barn skulle få en vettig fritid, och då kunde scoutverksamhet erbjuda en del. Jag växte upp i en ?föreningsfamilj? ? hade/har således ?gemenskap i förening? som en av mina stöttepelare och genom Calle i Höja/Carl- Anders Andersson fått inspiration. Han, Sune Starfeldt i Starby och jag ledde scoutverksamheten i den bygden (Höja-Starby scoutkår) under några år i början av 60-talet.En rolig, genomgripande och nyttig revolution hände i början av 60-talet: Flick- och pojkscouting slogs samman!

1968 tog jag kontakt med dåvarande kårordförande Margaretha Carlsson i Grevie (kåren hade kvar verksamhet enbart i Grevie ? Förslövsdelen låg för fäfot sedan några år) som kallade samman den styrelse som fanns och inbjöd mig. Vi beslöt att starta med blåvingar och vargungar i Förslöv hösten 1969 (det kan också ha varit hösten 1968). Vi fick tag i lokal i Bygdegårdens källare (den välsignade bygdegården har verkligen varit användbar för ortens föreningsliv!) . Vi fick en kanonstart med scoutverksamheten och föreningen fick fler och fler medlemmar,fler och fler avdelningar både i Förslöv och Grevie. Vi hade en väl fungerande styrelse, lyckades engagera nya ledare och våra program attraherade. Vi var med i Kulla scoutdistrikt och därmed också i Svenska scoutförbundet. Jag har naturligtvis många gånger funderat över hur vi kunde klara så mycket ? inte bara en förklaring men

– vilken gemenskap det var/verklig kamratskap

– vi kunde lita på att hade någon lovat göra  något så blev det av ? gav resultat

– en tydlig arbets-/rollfördelning

– ledarvård – träffar minst en om året med program, god mat och make/maka/sambo deltog

– fem-tio ? 15 års förtjänstmärken m fl delades ut

– lägerbålsprogam och andra roligheter

– genomarbetade scoutprogram

– påskmarknad i Förslöv och julmarknad i Grevie

– luciaprogram och kyrksöndagar (miniorscouterna var särskilt stolta i sin scoutdräkt)

– fackeltåg på S:t Georgsdagen den 23 april med åtföljande scoutinvigning ofta i antingen  i

Förslövs eller Grevie kyrka

– invigningar

– välskött ekonomi

– god kontakt med kommun och fritidssektor- vi fick tag i lokaler (se mera nedan)

– vi fick tag i lokaler (se mera nedan)

– roliga läger

– kunniga ledare (många gick på kurser för att bli ännu bättre)

– samhällsklimatet och folks inställningar i stort  gynnade föreningar

– den massmediala boomen hade inte kommit igång

– ?konkurrensen? om ungdomar var mindre än idag

– alla föräldrar var inte ?dubbelarbetande?

Vi hade alla avdelningar ? i båda byarna: minior-(tidigare blåvingar och vargungar), junior- patrull- senior- scouter och ledare. Var vid några tillfällen Kulla scoutdistrikts största kår (ofta i konkurrens med Örkelljunga). Tyvärr har jag inte kunnat hitta någon av våra många välskrivna verksamhetsberättelser ? de försvann, troligen när Förslövs scoutstuga såldes (OM Du som läser detta har någon berättelse kvar ? vv kontakta mig!)

Medlemstal? vi pendlade nog över 300 ett tag. Kåren blev anlitad av Kulla scoutdistrikt bl a vid Tromtölägret (Blekinge) 1966, vid Grännalägret 1979, vid läger i Sonnarp 1980 tal, pingstläger mm. Det var som nattvakter, medverkan i morgonsamlingar och lägerbål, uppläggning av hajker mm mm.

Vi hade nära kontakt med en engelsk fickscoutkår, som var med på några av våra läger. Flickorna stannade sen kvar några dagar, bodde inackorderade i scoutfamiljer och deltog i några av våra scoutaktiviteter och blev bekanta med vår bygd genom utflykter bl a till Danmark.

I Bjärröd på Hallandsåsen skapade vi vårt eget lägerparadis. Bröderna Mattson lånade ut några inägor till lägerplats. Det blev brunn, matplats, toa (slana ? grop de första åren), telefon, och lägerkyrka i Guds fria natur – användes minst ett par gånger per sommar med Ankeborg, Indianlägret, Snapphanelägret och allt vad vi kunde komma på. Ofta var vi tillsammans med andra kårer, t ex Hjärnarp och Ausås. Våra avslutningslägerbål på söndagskvällen med åtföljande ceremonier såsom nattvardsgudstjänst eller/och ljusvandring till vatten-spegel är minnesvärda.

Vår vinterverksamhet fanns i våra båda byar, som vi bl a använde för våra ?byavandringar, ett av många utearrangemang. Lokaler var ?Svengnes skola? i Grevie, Bygdegården och Kyrkskolan i Förslöv. Eftersom Kyrkskolan inte skulle vara kvar, enligt de planer kommun och kyrka hade, måste vi se oss om efter ny lokal för den växande Förslövsavdelningen  

Scoutledare
Scoutledare

Scoutstugan i Vistorp i Förslöv

Jag var ju rätt mycket med i kommunledningen på 70-talet och hade tillgång till kartor och kompetens på Kommunkontoret ? blev vänligt bemött och fick mycken hjälp. Ganska snart stod det klart för mig att den grönytetomt, som låg vid Åselidsvägen, längst bort mot Pugeeket skulle vara den lämpligaste; nära ett skogsområde, bra tillfart, trafikskyddat och  inte i någon tätbebyggelse så att grannar skulle störas. Byggnadsnämnd. kommunstyrelse, kommunfullmäktige hanterade ärendet snabbt, vi fick ett kommunalt anslag, sökte bidrag från Allmänna arvsfonden och började på allvar överväga att bygga nytt. MEN skulle vi ha råd? Skulle vi rent tekniskt och praktiskt klara av det?

Vi kallade till Kårstämma (scouternas benämning på högsta beslutsorganet) och följande beslutades (vi hade fått klart besked att de Hjärnarpsbaracker, som varit aktuella inte längre var tillgängliga):

–       vi skulle bygga egen scoutstuga på mark i Vistorp

–       vi valde en byggkommitte´ på sex personer, Olof Nilsson, Carl-Erik Larsson, Erik Malmberg, Siv-Britt Carolsson, Bengt Malm och Börje Henriksson. (Kårens sekreterare, Solvig Malmberg var ofta ett starkt stöd)

–       bestämde om ett allmänt ?föräldramöte? i Förslövsdelen

Mötet med föräldrar och allmänhet utföll mycket positivt. Jag använde en metod, som visade sig mycket lyckosam. Dagar före själva mötet ringde jag runt till ett antal föräldrar och berättade, vad som skulle hända på mötet: en information om att försöka bygga ny stuga till scouternas verksamhet. Jag fick många instämmanden och löften om hjälp. När sen själva träffen kom hade jag bara att berätta om planerna och så sa jag: – du Arne, Bertil, Caesar, David?osv till dem jag visste var positiva ? fick – JA naturligtvis! Och så fortsatte jag med resten av deltagarna. Jag minns inte riktigt, men säkert 20 säkra hade jag, innan kvällen var slut.

Så satte vi igång! Ovärderligt var att Olof Nilsson, snickare, förälder och byggkunnig till tusen ställde upp som sakkunnig arbetsledare och ledamot i den byggkommitté som nu började agera. Medlemmar i vår kår och anhöriga hade redan lagt en god materiell och ekonomisk grund: de fabriksbyggnader ?Margarinfabriken, Gummicentralen m fl ?som låg centralt (ungefär motsvarande delar av Båstadhems flerbostadshus idag) hade vi rivit, sålt visst byggmateriel och lagrat användbart timmer och isolering ? allt skulle komma väl till pass och förbilliga byggnationen.

Den byggkommitté, som jag valts in i, visade sig vara den mest effektiva arbetsgrupp jag deltagit i ? jag har goda jämförelseobjekt från mina uppdrag i andra föreningar, skola, kommun och politik. I mina rätt röriga dagboksanteckningar från 1979, 1989 och 1981

Finns många noteringar om ?byggmöten, inköp, kontakt med hantverkare??  och scoutverksamheten måste fortgå i vanlig ordning i Grevie scoutlokal och för förslövsmedlemmarna i Gamla Kyrkskolan.

Så här många år efteråt (jag skriver detta vid årsskiftet 2011/12) är jag förundrad över att allt gick vägen.

–       att så många föräldrar och andra anhöriga stöttade

–       att så många hantverkare ställde upp

–       att vi fick stugan gratis ritad av kommunens stadsarkitekt, Jan-Erik Lundh

–       att vi fick god ekonomisk hjälp från bl a Kommunen och Allmänna arvsfonden

–       att vi fick bygga på ett grönområde

–       att vi fick så mycken positiv press

Det finns mycket i den dokumentationspärm, som scoutkåren nu ber Förslöv Socken Förr och Nu förvara ? innehållet är inte bearbetat ? jag fyllde på efterhand som arbetet pågick.

Till slut några rader ur mina dagböcker:

– ? den 2 jan 1981 bjöd vi murarna – Arne Nilsson och Birger Karlsson – på kaffe? (den öppna spisen var klar)?? den 3 jan städning av scoutlokal, som verkligen börjar arta sig?? ?den 5 jan flyttning till nya lokalen?.

?den 6 jan 13.30 ? 16.00 invigning av nya lokalen. Det blev en fin dag med strålande vinterväder. Stugan ?blåstes in? av Erik Lundvall??

Och därmed började verksamheten med sedvanlig Knutsfest den 13 jan ? utklädsel, granplundring, skämtlekar och sedvanligt krångligt att få upp killarna i dansen (Björn Hörwing ställde upp som musikant på våra knutsfester)

Jag lämnade ordförandeuppdraget 1984 men följde stugan in på 90 talet. Stugan fyllde väl sin funktion men drabbades av fukt: vatten rann in i källaren. Vi fick gräva runt och lägga platonmatta (Rätt??) för att sätta stopp för läckage ? det är hårt vattentryck uppifrån i den backen. Målning och takbeläggning har också åtgärdats.

Medlemsantalet minskade mot slutet av 90-talet ? kårstämman beslöt att flytta verksamheten till Grevielokalen, ändrade namnet till Bjäre scoutkår och Förslövs scoutstuga såldes. Den är nu bostad och återigen måste jag ge stugbyggkommittén beröm ? vi var alla eniga om att bygga ett hus som, OM verksamheten skulle ändra sig, också kunna fungera som ett vanligt bostadshus.

Och varje gång Gunnel och jag går förbi vår scoutstuga på våra vanliga vandringar har jag alltid en tanke på alla de människor som satsade tid, skicklighet och omsorg för att våra barn och ungdomar skulle få en vettig fritid. Och också en förhoppning att alla de barn och ungdomar som var med i vår scoutkår minns åren med glädje och kanske att de också haft en viss nytta av den skolning och kamratskap som scouting ger.

Alla medhjälpare kan jag inte nämna(gör ett försök nedan) ? det är alltid risk att utelämna någon – men Du som bidrog till byggandet och läser detta:

ETT VARMT TACK FÖR GOTT JOBB !

Förslöv i jan 2012

Börje Henriksson

************

Kommentar: Börje gav föreningen ovanstående redogörelse våren 2012. Senare fick vi en 2:a version, där författaren ändrat eller kompletterat någonting, och han avsåg, att version nr 2 var den gällande. Båda versionerna fanns sedan på hemsidan, intill varandra, (av datering framgick vilken som var 1 respektive 2). – I samband med redigeringsarbete i juni 2013 tog undertecknad bort version nr 1 (den äldsta). Förmodligen har då också Börjes senaste version av misstag suddats bort, beklaglig förseelse av undertecknad! – Idag 2014-01-24 har jag gjorts uppmärksam på felet och nu återställt den version jag fått mej tillsänd idag. /Esbjörn Hederström/

 

 

 

Några av ledarna och assistenterna i vår kår (komplettera gärna!

 

Solvig Malmberg, Eric Malmberg, Lisen Malmberg/Börjesson, Margaretha Carlsson, Edgar Carlsson, Maj-Britt Persson, Sven-Gunnar Persson, Kenth Persson, Annika Thörn/Persson, Carl-Erik Larsson, Ingalill Larsson, Christer Larsson, Sven Wallin, Bodil Wallin, Karl-Gustaf Nilsson, Majvi Nilsson, Margit Lindgren, Marie Borg, Bjarne Larsson, Kerstin Strand, Jessica Antonsson, Siv-Britt Carolsson, Siri Nilsson, Helen Carolsson/Larsson, Hans Carolsson, Birgit Nilsson, Arne Nilsson, Kurt Nilsson, Börje Henriksson, Gunilla Henriksson, Marie Henriksson, Maj-Britt Johansson, Lennart Johansson, Ulla Svensson, Lill Santesson, Eva Johansson, Gunnel Svensson, Gunnel Svensson Dammvägen respektive Bryggarevägen, Ingegerd Nilsson, Anna-Lisa Nilsson, Inga Janåker, Bengt Malm,  Roine Malm, Lena Malm/Larsson, Jörgen Johansson, Sven Andersson, Lennart Grudén, Erik Lundvall, Gunnar Karlsson Lilian Bringle, Bodil Lundin, Carina Eriksson, Karin Sundberg, Elizabeth Höyberg/Persson, Christer Persson, Ulrika Leidemar/Malm, Anna-Lena Åkesson/Karlsson, Anders Karlsson, Sten Lindgren, Gunilla Lindgren, Lotta Svensson/Arowander,Torgny Öhrn, Henny Öhrn, Eva Jespersson, Lena Andersson, Kerstin Wieslander, Helge Rinemo, Marianne Eliasson, Inga Gudmundsson, Viola Gudmundsson, Håkan Andersson, Ingegerd Hult, Maria Folker, Björn Bengtsson, Benny Manecke, Ola Rick, Gullan Niklasson,

 

Mycket aktiva i bygget förutom byggkommittén:

Familjen Gunnel och Ingvar Malm, familjen Gunnel och Jan Johansson, Tauno Lehvonen, Lennart Pettersson, familjen Carolsson, Ronny Jönsson, Sven Albinsson, Kjell Carlsson, Arne Nilsson, Birger Karlsson, Esko Orre, Thord Hjalmarsson, Lennart Andersson, Sven Nilsson