Missionsföreningen

Förslövs missionshus längst uppe i backen, byggt 1900.

Missionsföreningen och Förslövs missionshus.

År 1856 bildades Västra Skånes Missionsförening som tillhörde den nyevangeliska andliga rörelsen, eller den så kallade ?Rosenianska väckelsen?. Man höll predikningar runt om i stugorna i hela västra Skåne och så även i Förslövs socken. Stugmöten hölls regelbundet i de olika byarna. Att vara kringresande predikant på den tiden kunde ha sina sidor.

En av Västra Skånes Missionsförenings predikanter som tidigt besökte Förslöv var sedermera riksdagsmannen Anders Olsson från Ornakärr. Vid årsskiftet 1860-1861 besökte Anders Olsson dessa bygder och hade samlingar i Förslöv, Ranarp och Fogdarp. I Fogdarp hölls samlingen hos smeden Henriksson. För att nå Förslöv på nyårsafton hade Anders Olsson gått hemifrån tidigt på morgonen. Det var en dryg 3,5 mils vandring mellan Buskeröd i Kulla-bygden och Förslöv. Vi låter Anders Olsson själv berätta: ? Utkommen ur Ängelholm märkte jag att det fallit mer snö än hemma i Kullabygden. Snart gick solen ner och jag hade att tillryggalägga först vägen till Margretetorp och sedan till Fogdarp. Ankommen till smeden Henriksson i Fogdarp var jag alldeles uttröttad. Till mitt stora bekymmer var där ingen hemma och huset stängt. I trakten kände jag en annan familj som bodde nära Förslöv. Dit måste jag bege mig i djup snö. Då jag kom fram var jag så uttröttad att jag ej kunde varken äta eller dricka.? Men hur trött Anders Olsson nu än var så var han i Förslövs kyrka och hörde högmässopredikan på nyårsdagen och sen predikade han själv i värdfolkets stuga för en liten skara människor.

Först år 1900 får vi en organiserad missionsverksamhet i Förslöv. Den 25/4 1900 samlades några missionsvänner på Alunda i Förslöv och bildade då Förslövs missionsförening. Alunda hette gården som numera är Förslövs Bygdegård och här höll man ofta missionsmöten.

Till föreningens ordförande valdes lantbrukaren och predikanten Nils Petter Olsson i Viarp och till v ordf. Gustaf Svensson, Alunda. Till Kassör och sekreterare utsågs handlanden Anton Olsson i Slammarp ? fru Valborg Olsson Stjärnes far.

I det första protokollet stadgas bl.a. ?Att föreningsledamot erlägger en inträdesavgift med 2:-, samt en årlig avgift med 1:-?. Som ett kuriosum kan omtalas att man 1911 sänkte årsavgiften till 50 öre.

Tre dagar efter att man bildat missionsföreningen var man färdig för nästa steg. Protokollsboken talar om att man den 28/4 1900 upprättade köpekontrakt för missionshustomt på Slammarp Nr 2 som då försåldes av hemmansägare G Mårtensson till Förslövs missionsförening. Priset för tomten var 405:-. Å missionsföreningens vägnar är köpekontraktet undertecknat av Nils Petter Olsson och Anton Olsson. Lagfart söktes omgående men lagfart meddelades först vid lagtima vårting med Södra Åsbo och Bjäre härader den 18/1 1904. Så statens papperskvarnar malde sakta även på den tiden. Stämpelavgiften vid lagfarten var 2:40.

Redan den 5/6 1900 var tiden mogen för ännu ett djärvt steg. ?Förelåg nu ett förslag till byggandet av ett missionshus, 26 alnar långt och 17 alnar brett i två våningar, den undre av gråsten, den övre av tegel. Huset uppfördes enligt ritning som förevisats av byggmästare Axel Hedlund, jämte ett kostnadsförslag å 2 650:-. För här nämnda summa åtog sig Hedlund att i fullgott skick uppföra och tillsyna huset senast den 1/10 1900.?

Under september månad utfördes in- och utvändigt målningsarbete. Bänkarna i stora salen hade ryggstöd medan bänkarna på läktaren var utan.

Den 18/11 1900 invigdes Förslövs missionshus och vid invigningsfesten medverkade bl.a. redaktör Anders Åberg och predikant Bengt Pettersson, Ödåkra.

Så snart missionshuset stod färdigt hölls här predikningar varje söndag och även söndagsskolan flyttade in. 1901 var 17 gossar och 40 flickor inskrivna i söndagsskolan. Som söndagsskolelärare tjänstgör den första tiden Haqvin Nilsson, Anna Videll och Axel Hedlund. I ungefär 60 år pågick det söndagsskola i missionshuset.

En arbetsförening, som betytt mycket för ekonomin, fanns också i missionsföreningen. I 34 år (1913 ? 1947) var Fru Maria Zetterholm föreståndarinna för denna arbetsförening.

1917 installerades elektriskt ljus i missionshuset, 11 ljuspunkter.

Den 23/1 1921 var en minnesrik dag för missionsvännerna i Förslöv. Då avskiljdes Valborg Olsson och Per Stjärne till missionärer i Förslövs kyrka. Samma dag stod också deras bröllop.

1938 avsade sig Nils Petter Olsson ordförandeskapet i missionsföreningen. Han hade då varit dess ordförande och predikant i 38 år. Pastor Per Stjärne blev hans efterträdare under några år. Andra namn som ofta återkommer i missionsföreningens gamla böcker är Erika och Olof Nilsson, Ida och Olof Rangström, Ebba Olsson Berg och Sigrid Carlsson.

1942 bildades en juniorförening.

missionshusets-placering
Missionshusets placering

Ovanstående uppgifter är hämtade från ett dokument skrivet av B Broberg vid missionsföreningens 75 års jubileum.

Under början 1960-talet gjordes en stor renovering av missionshuset och el-värme installerades. Martin Bjärle, en pensionerad lärare som flyttat till Förslöv, var mycket aktiv och drivande i missionsföreningen.

En liten lägenhet, 1 rum och kök, fanns för husets föreståndare som under en tid var Alfred Berglund från Viarp.

Missionsföreningens verksamhet under 1900-talets andra hälft var tämligen aktiv. Predikningar hölls regelbundet av en kretspredikant och antalet besökare på mötena var 15?20 st. Syföreningen (arbetsföreningen) var mycket aktiv medan barn- och ungdomsverksamheten så småningom lades med.

En delning med olika trosinriktningar hade också ägt rum. Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS, ägde huset och Bibeltrogna vänner, BV, hyrde in sig.

Sven Erik Weister var med i styrelsen under 25 år som kassör, men även som ordförande under 5 år. Föreningens siste ordförande var Håkan Bengtsson, Fogdarp.

1990 såldes missionshuset till konstnärsparet Katinka Husberg och Torgny Andersson. Efter ytterligare några år avvecklades Förslövs missionsförening. Huset byggdes sedan om till bostadslägenheter.

17/7 2007/IE