Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för år 2018. Förslövs Socken Förr och Nu

Styrelsens sammansättning och föreningsfunktionärer: 

Ordinarie ledamöter :

Iréne Ebbesson, Ordf. och arkivansvarig.

Britt Lundgren, v. Ordf.

Christer Santesson, Kassör

Eva Román, Sekreterare

Anki Nordin, Bertil Ebbesson och Lennart Svensson

Styrelsesuppleanter :

Börje Nilsson och Lena Andersson.

Revisorer :

Bengt Johansson och Calle Hansson

Rev. suppl :

Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning:

Ove Johansson, Christer Pettersson och Kristina Johansson.

Firmatecknare:

Christer Santesson och Iréne Ebbesson , var för sig.

Programkommitté :

Iréne Ebbesson, Britt Lundgren, Anki Nordin och Christer Santesson.

Hemsidan:

Iréne Ebbesson och Ann Green.

Beskrivning av årets verksamhet:  Under året har vi haft 19 sammankomster varav 11 varit medlemsträffar och 8 i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.  Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden.  Minnestavlor vid torpruinerna har utökats och uppgifter lagts till i dokumentationen.  Hemsidan har uppdaterats regelbundet. Medlemsantalet under året uppgick till 138 st.

För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport.

På medlemsträffarna  har vi fortsatt identifiera och sortera foton.  En grupp har arbetat med dokumentation av Lantbruk och lantbruksredskap.  Byn Olstorp och närliggande Vadebäck och Rosenhult har studerats och dokumenterats. Utvecklingen av socknens samhällsfunktioner studerats och sammanställts.  Insamling av uppgifter om konst, design och hantverk, även textilier från bygden har pågått. Antalet deltagare på medlemsträffarna brukar vara 12 ? 18 personer.

Årsmöte hölls den 6 mars. Lennart Svensson valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen efter Ove Johansson som avsagt sig fortsatt uppdrag. Kristina Johansson valdes in i valberedningen. Inga övriga ändringar bland föreningsfunktionärerna.

Efter mötesförhandlingarna underhöll musikgruppen ?Sopprötterna? med folkmusik, både gammal traditionell och lokalt komponerad.

Vid en föreläsningskväll d en 6 februari  berättade Håkan Philipsson om ?Gästgiverier på Bjäre?. Åhörarna fick en inblick i gästgiveriernas betydelse för vägfarare i äldre tider och hur man som gästgivare hade det här på Bjäre. 45 deltagare.

Den 3 april ordnades en Byakväll om ?Olstorp Vadebäck och Rosenhult?.  Resultatet av medlemmarnas studerande och dokumentation av denna del av Förslövs socken redovisades i ord och bild av Irène Ebbesson, Ulla Jennehall, Kristina Johansson och Eva Romàn. 60 deltagare.

Lördagen den 28 april  genomfördes en torpvandring  i skönt vårväder på den vackra åsen under ledning av Eva Román . Ett tiotal torpruiner besöktes och deltagarna fick ta del av givande berättelser om torpen och dess innevånares livsbetingelser. 26 deltagare.

Lördagen den 8 september gav vi oss åter ut på en torpvandring  där vi besökte 8 torpruiner på S Karstorps och Fogdarps utmarker på åsen. Iréne Ebbesson  och  Britt Lundgren  berättade om torpen som funnits på dessa platser. 28 deltagare

?Ett gott samhälle?var rubriken vid en föredragskväll den 18 september. Iréne Ebbesson visade ett bildspel och berättade om samhällsfunktioner i Förslövs socken. Åhörarna fick en beskrivning av hur samhället förändrats och hur de viktiga samhällsfunktionerna, vi tar för givna idag, kommit till och utvecklats. 40 deltagare.

Tisdagen den 30 oktober gästades vi av Dr Helena Rooth Svensson  som höll ett fördrag med titeln ?En salig blandning av gener, bakterier och sjukdomar?.  Ett föredrag som handlade om samverkande faktorer för livsbetingelser, reproduktion och kroppens egna möjligheter till sjukdomsbekämpning. 36 delt.

Tillsammans med andra föreningar i Båstads kommun deltog vi i arrangemanget  Arkivens dag  som ägde rum den 10 november  i kommunhuset i Båstad. Några från vår styrelse var på plats och informerade om föreningen och de skrifter vi givit ut. Tillställningen var välbesökt och bestod av föredrag och utställningar. Temat för året var ?Fest och glädje? och vi hade i samarbete med föreningen Gamla Båstad sammanställt en utställning om gamla dansbanor på Bjäre. Iréne Ebbesson gjorde en kort presentation om vad man kan hitta i musikarkiven.

Föreningen har under året låtit trycka och ge ut skrifterna:

?Olstorp Vadebäck Rosenhult? och ?Ett gott samhälle? som handlar om samhällsfunktioner i Förslövs socken.

Ett flertal personer har hört av sig med förfrågningar angående sin släktforskning eller om sitt på orten nyförvärvade äldre hus, och har genom vårt arkiv kunnat få svar på en hel del av sina frågor.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack  till dem som till oss skänkt bilder, berättelser och andra uppgifter om Förslövs socken samt till alla andra som på något sätt bidragit till ytterligare ett framgångsrikt år för föreningen.

Iréne Ebbesson, Eva Román, Christer Santesson,  Britt Lundgren, Anki Nordin,  Bertil Ebbesson och Lennart Svensson