Verksamhetsberättelse för år 2017

 

Verksamhetsberättelse för år 2017. Förslövs Socken Förr och Nu

Styrelsen för föreningen Förslövs Socken Förr och Nu lämnar följande redovisning av föreningens verksamhet för år 2017.

Styrelsens sammansättning och föreningsfunktionärer.

Ordinarie ledamöter :

Iréne Ebbesson, Ordf. och arkivansv.       Britt Lundgren, v. Ordf.

Christer Santesson, Kassör                         Eva Román, Sekreterare

Anki Nordin         Ove Johansson                Bertil Ebbesson

Styrelsesuppleanter : Börje Nilsson och Lena Andersson.

Revisorer : Bengt Johansson och Calle Hansson

Rev. suppl : Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning: Ove Johansson, Christer Pettersson och Erik Lundin.

Firmatecknare: Christer Santesson och Iréne Ebbesson , var för sig.

Programkommitté : Irene Ebbesson, Britt Lundgren, Ingvar Persson och Anki Nordin

Hemsidan: Iréne Ebbesson och Ann Green.

Beskrivning av årets verksamhet:

Under året har vi haft 20 sammankomster varav 14 varit medlemsträffar och 6 i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.

Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden. Medlemsantalet under året uppgick till 126 st.

Hemsidan har uppdaterats regelbundet.

För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport.

På medlemsträffarna har vi identifierat och sorterat foton.

En grupp har arbetat med dokumentation av Bjäredalens fruktodling.

Dokumentationen av torpruinerna har uppdaterats. En förbättrad berättelse om socknens skolor har tagits fram. En sammanställning av uppgifter om socknens samhällsfunktioner har pågått. Dokumentation av konst, design och hantverk från bygden är påbörjad.

En grupp från Ranarp har haft aktiviteter i lokalen och bedrivit studier om Ranarps by.

Årsmöte hölls den 7 mars. Anki Nordin valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen och Börje Nilsson valdes som styrelsesuppleant. Britt Lundgren utsågs till v ordförande. För övrigt inga förändringar bland föreningsfunktionärerna.

Efter mötesförhandlingarna visades ett bildspel om Förslöv. 19 deltagare.

Den 14 februari höll Kalle Eriksson en föreläsning med rubriken ?På räls över Hallandsås under 130 år?. På ett underhållande sätt beskrevs, i ord och bild, bygget och trafiken på den del av västkustbanan som går över åsen samt en del av de byar som finns längs sträckan. 40 deltagare.

Den 18 april höll Anki Nordin en föreläsning om ?Händelser i Förslövs by kring sekelskiftet 1800 ? 1900?. Åhörarna fick genom ord och bild en inblick i hur byn med sina gårdar hade sett ut. Dessutom fick man ta del av flera spännande berättelser om människors liv och levnadssituation i Förslöv under denna tidsperiod. 70 deltagare.

Söndagen den 7 maj genomfördes en vandring i Håle by under ledning av Eva Román. Flera av byborna deltog med berättelser om sina gårdar. En mycket intressant historik om byn förmedlades och dessutom fick deltagarna en skön vandring i det vackra vårvädret. 40 detltagare.

Lördagen den 26 augusti gjorde vi ett besök i Hembygdsparken i Boarp . Hembygsdföreningens ordförande Gunnar Nilsson visade oss runt och berättade underhållande om husen och inredning samt om de spökerier som lär förekomma i vissa av de gamla husen. 18 deltagare.

Den 17 oktober ordnades en Byakväll om Ranarp. Lennart Svensson stod för bildvisning och redovisning av de uppgifter om byns utveckling som tagits fram av Ranarpsgruppen och Ranarps byalag. 70 deltagare.

Den 14 november hölls en föreläsningskväll med titeln: Bjäredalen ?  Från jordbruksbygd och fruktodling till industri och tunnelbygge. Medlemsgruppen som under en tid forskat i detta område av socknen med Bengt Johansson som ledare, redovisade resultatet av sina efterforskningar genom intressanta berättelser och ett stort antal fina bilder. 83 deltagare.

Föreningen har under året låtit trycka och ge ut skrifterna:

?Torpruinerna på Hallandsåsen i Förslöv socken.?

?Södra Karstorps by? och ?Södra Karstorps utmark?.

Representanter från föreningen deltog i Arkivens dag den 11 november i Båstad genom att informera om föreningens verksamhet och de skrifter vi givit ut. Iréne Ebbesson berättade om fattighjon och fattigvården förr.

Föreningen har under året tilldelats Studieförbundet Vuxenskolans kulturpris, vilket bestod av ett keramikfat, diplom och blommor.

Vi har till Båstads kommun lämnat namnförslag på gator i det nya bostads-området Förslöv 2:4 och på det nya vård och omsorgsboendet som ska byggas där.

Vi har också lämnat ett yttrande över kommunens Utvecklingsplan för Förslöv.

Ett flertal personer har hört av sig med förfrågningar angående sin släktforskning eller om sitt på orten nyförvärvade äldre hus och har genom vårt arkiv kunnat få svar på en hel del av sina frågor.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till dem som till oss skänkt bilder, berättelser och andra uppgifter om Förslövs socken samt till alla andra som på något sätt bidragit till ytterligare ett framgångsrikt år för föreningen.

Iréne Ebbesson           Eva Román                Christer Santesson

Britt Lundgren           Ove Johansson

Anki Nordin                Bertil Ebbesson