Verksamhetsberättelse 2020

 

Förslövs Socken Förr och Nu. Verksamhetsberättelse för år 2020.

Styrelsens sammansättning och föreningsfunktionärer.

Ordinarie ledamöter :

Iréne Ebbesson, Ordf. och arkivansv.  Lennart Svensson, v. Ordf.

Christer Santesson, Kassör        Eva Román, Sekreterare

Anki Nordin        Bertil Ebbesson           Lilian Bringle

Styrelsesuppleanter : Börje Nilsson, Lena Andersson och Kerstin Wieslander.

Revisorer : Bengt Johansson och Carl-Axel Hansson

Rev. suppl : Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning: Kristina Johansson sammank, Marianne Lantz och Ingemar Olofsson.

Firmatecknare: Christer Santesson och Iréne Ebbesson , var för sig.

Programkommitté : Lilian Bringle, Anki Nordin, Iréne Ebbesson och Christer Santesson.

Hemsidan: Iréne Ebbesson och Ann Green.

Sammanfattning av årets verksamhet:

Ett annorlunda verksamhetsår på grund av rådande pandemi.

Under året har vi haft 10 sammankomster varav 5 varit medlemsträffar och 5 i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.

Efter sommaren tvingades vi ställa in medlemsträffarna men hade ?Öppet arkiv? för intresserade besökare som önskade hämta uppgifter i arkivet. Antalet besökare har varit lågt beroende på restriktioner att undvika sammankomster.

Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 2 protokollförda sammanträden, och därutöver kontakt via mail.

Minnestavlor vid torpruinerna har setts över och förbättrats.

Hemsidan har uppdaterats regelbundet.

Till Båstads kommun har vi lämnat förslag på gatunamn i nya planområden i Förslöv.

Föreningen har under året låtit trycka och ge ut skrifterna: ?Konst och design i Förslövs socken? och ?Industri- och företagsutveckling i Förslövs Socken?

En karta med tillhörande beskrivning av torpruiner har iordningställts för att kunna ställas ut i Hålehallstugan.

Linbastuagruppen lät flytta en sten med skålgropar från bokskogen till Linbastuan och Anki Nordin har sammanställt en minnesskylt om denna sten.

Till turistbyrån i Båstad har lämnats underlag till skyltar som ska sättas upp längs nya cykelleden på gamla banvallen.

Ett flertal personer har hört av sig med frågor angående sin släktforskning eller om sitt nyköpta äldre hus, och har genom vårt arkiv kunnat få svar på en hel del av sina frågor.

Medlemsantalet under året uppgick till 141 st.

För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport.

På medlemsträffarna under våren har vi fortsatt identifiera och sortera foton.

Insamling av uppgifter om konst, design avslutades i början av året och resulterade i en utgiven skrift om ?Konst och design från Förslövs socken?.

En grupp har arbetat med dokumentation av Förslövs industri ? och näringsverksamhet vilket redovisas i en skrift under namnet ?Industri- och företagsutveckling i Förslövs Socken? som gavs ut i oktober.

Inventering och dokumentation av textilier från Förslöv har pågått under året.

Antalet deltagare på medlemsträffarna var under våren 12 ? 18 personer.

Den 4 februari hade vi en berättarkväll om gamla sägner och berättelser från bygden och bilder visades med anknytning till detta. Berättare var Anki Nordin, Bertil Ebbesson, Eva Román, Lennart Svensson och Iréne Ebbesson. Några av åhörarna bidrog med egna berättelser och det blev en gemytlig och trevlig kväll. 45 deltagare.

Årsmöte hölls den 3 mars. Lilian Bringle valdes in i styrelsen efter Britt Lundgren som avsagt sig omval. Marianne Lantz och Ingemar Olofsson valdes in i valberedningen efter avgående Christer Pettersson och Ove Johansson. Kristina Johansson omvaldes och blev sammankallande för valberedningen. Övriga föreningsfunktionärer om valdes.

Efter mötesförhandlingarna följde en enkel förtäring samt en underhållning av Iréne och Bertil Ebbesson som framförde ett knippe gamla visor. 20 deltagare.

De planerade evenemangen som föredrag om ?Skräddare och äventyrare? 31 mars, vandring på industriområdet 25 april och föredrag om ?Industrins utveckling i Förslöv? den 27 oktober blev inställda beroende på risken för smittspridning.

3 vandringar genomfördes under hösten:

Söndagen den 30 augusti gjordes en ?Promenad längs gamla banvallen? där Iréne Ebbesson berättade om Åselid, Hultamöllan, Banvakt, Rosenhult och fornlämningar i ?Puge-eget?.  13 deltagare.

Söndagen den 13 september gjordes en ?Rundvandring på industriområdet?, där Bengt Johansson och Bertil Ebbesson berättade om de olika företagen. 21 deltagare.

Söndagen den 27 september ?Vandring i Stora Hult? som arrangerats av Börje Nilsson och Lennart Svensson. Vi besökte en gård där Sverker Zadig berättade om sin farfar, ?Tvålkungen?. Vid en äldre gård berättade Inger Åkesson om livet på en gammal släktgård. Håkan Philipsson mötte upp vid Ernst Vigfors gamla bostad i St Hult och gav oss en inblick i en rad viktiga beslut som tagits vid möten här. Vi vandrade vidare till en plats där Tommy Åkesson berättade om den fotbollsplan och mycket aktiva fotbollsklubb som startades där på 1930- talet. 36 deltagare.

En liten, varsamt ordnad årsavslutning hölls i vår lokal där endast 3 personer deltog.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till dem som skänkt bilder, berättelser och andra uppgifter om Förslövs socken samt till alla andra som på något sätt bidragit till ett framgångsrikt år för föreningen, trots restriktioner och nedskärningar av programmet.

Iréne Ebbesson                Eva Román                 Christer Santesson

Lilian Bringle                    Anki Nordin

Bertil Ebbesson              Lennart Svensson