Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015. Förslövs Socken Förr och Nu

Styrelsen för föreningen Förslövs Socken Förr och Nu lämnar följande redovisning av föreningens verksamhet för år 2015.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Iréne Ebbesson, Ordförande och arkivansvarig Nils Börje Nilsson, v. Ordförande

Lena Andersson, Kassör Eva Román, Sekreterare

Britt Lundgren Ove Johansson

Bertil Ebbesson

Styrelsesuppleanter: Anki Nordin och Christer Santesson

Revisorer: Bengt Johansson och Calle Hansson

Rev. suppl: Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning: Ove Johansson, Christer Pettersson och Bertil Ebbesson (sam.kall.)

Firmatecknare: Iréne Ebbesson och Lena Andersson, var för sig.

Programkommitté: Irene Ebbesson, Britt Lundgren, Ingvar Persson och Anki Nordin

Hemsideoperatör: Esbjörn Hederström

Medlemsantalet under året var 97 st.

Föreningens ekonomi är god och planerad verksamhet har kunnat genomföras.

För redovisning hänvisas till årets ekonomiska rapport.

Beskrivning av årets verksamhet:

Under året har vi haft 19 sammankomster varav 12 varit medlemsträffar och 7 i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.

Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden.

På medlemsträffarna har en nystartad grupp arbetat med dokumentation av butiker som funnits och i en del fall fortfarande finns i socknen.

Torpgrupppen har fortsatt sammanställningen och färdigställt och redovisat doku-mentationen av torp och torpruiner på åsen samt försett platserna med ny skyltning.

Byaforskning med fokus på Fogdarp har pågått.

Brandgruppen har färdigställt och redovisat sitt arbete.

En grupp har påbörjat en dokumentation av Bjäredalens fruktodling.

Årsmöte hölls den 3 mars och föranledde inga förändringar av föreningens styrelse eller andra förslag till förändringar av föreningens verksamhet.

Efter årsmötesförhandlingarna följde trevlig sång- och musikunderhållning av Bengt E Nilsson och Rune Persson. De framförde bl a musik komponerad av lokala förmågor som stinsen Zätterholm och Fritiof Strömberg. 16 deltagare.

Vid en föredragskväll den 17 februari berättade Bengt Johansson och Calle Hansson om ”Förslövs brandförsvar och gamla bränder”. Det blev en fin redovisning av hur Förslövs brandförsvar startats och utvecklats från början av 1900-talet fram till 1950. De gamla protokoll som en grupp medlemmar studerat kunde vittna om både sorgliga och dråpliga händelser genom åren. Även åhörare berättade om sina upplevelser i samband med eldsvådor. 58 deltagare.

Den 31 mars berättade Eva Román, på ett livfullt sätt, om ”Torparliv och gamla torp på åsen”. Åhörarna fick genom ord och bild en inblick i hur man byggde sina torp, hur man hade det som torpare och levde ett ibland ganska tufft liv. Några åhörare berättade om sina egna torpminnen. 41 deltagare.

Lördagen den 2 maj ordnades en guidad vandring i Förslövs by och Förslövs hagar under ledning av Anki Nordin och med assistans av Sven Henrysson. Deltagarna fick en trevlig promenad i en vacker natur i ett skönt vårväder. Under vandringen berättades om Förslövs kyrkas historia, var de gamla gårdshusen legat och byns förändring genom åren samt hur man använt Sandbäcken till att driva skvaltkvarnar. 18 deltagare.

Söndagen den 30 augusti anordnades en vandring genom ”Puge-eget”, ett område nära Förslövs skola där det finns ett flertal intressanta fornlämningar. Anki Nordin berättade om dessa lämningar och också om de skrönor som är förknippat med platsen.

Britt Lundgren berättade om hur området under 1950-talet ofta använts till lägerplats för vandringsfolk och zigenare. Vandringen fortsatt till Rosenhult där Iréne Ebbesson berättade herrgården som funnits där. Vid biodlarnas föreningshus intogs medhavd fika och Edgar Karlsson gav oss insikt i hur ett bisamhälle fungerar. 30 deltagare.

Lördagen den 19 september besökte vi tunnelutställningen och Förslövs nya station. Här fick vi information både om tunnelbyggets historik och framtida användning, och hur stationen och angöringstrafik är tänkt att fungera. 26 deltagare.

Den 13 oktober berättade Lars Wieslander om ”Rosenhult och släkten Wieslander”. Som ättling till Magnus Wislander, som en gång lät bygga Rosenhult, kunde Lars W. förmedla mycket om släktens historia och om livet på Rosenhult. 31 deltagare.

Det planerade föredraget, i november, om Butiker i Förslöv utgick, då gruppen ansåg att dokumentationen inte var helt färdig. Programpunkten återkommer under 2016.

En fotoutställning om Förslövs gamla station visades i bygdegården vid invignings-evenemanget av Förslövs nya station.

Vid ett extra styrelsemöte den 12/11 beslutade styrelsen enhälligt att säga upp lokalen vi hyr i Bygdegården och hyra en ny lokal av Båstadhem på Bjärehemsvägen 4.

Årets avslutning hölls i den nya lokalen med berättelser om julminnen, en frågetävling, en god smörgåstårta till självkostnadspris och en mycket trevlig samvaro.

Styrelsen tackar alla som bidragit till föreningens framgångar och ser fram mot

ett gott nytt verksamhetsår.

Iréne Ebbesson      Nils-Börje Nilsson            Eva Román

Lena Andersson     Britt Lundgren

Ove Johansson      Bertil Ebbesson