Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014. Förslövs Socken Förr och Nu

Styrelsen för föreningen Förslövs Socken Förr och Nu lämnar följande redovisning av verksamheten för år 2014.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Iréne Ebbesson, Ordförande och arkivansvarig          Nils Börje Nilsson, v. Ordförande

Lena Andersson, Kassör                                                  Eva Román, Sekreterare

Britt Lundgren             Ove Johansson                           Bertil Ebbesson

Styrelsesuppleanter: Anki Nordin och Christer Santesson.

Revisorer: Bengt Johansson och Nils-Ingmar Nilsson.

Rev. suppl: Ulla Jennehall och Lars Rune Martinsson.

Valberedning: Ove Johansson, Christer Pettersson och Bertil Ebbesson (sam.kall.).

Firmatecknare: Iréne Ebbesson och Lena Andersson, var för sig.

Programkommitté: Irene Ebbesson, Britt Lundgren, Ingvar Persson och Anki Nordin.

Hemsideoperatör: Esbjörn Hederström.

Föreningen hade 97 betalande medlemmar under året.

Föreningens ekonomi är god och planerad verksamhet har kunnat genomföras.

För redovisning hänvisas till årets ekonomiska rapport.

Beskrivning av årets verksamhet:

Under året har vi haft 19 sammankomster varav 9 varit i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.

Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden.

På medlemsträffarna har en grupp arbetat med dokumentation av brandkåren och bränder i socknen.

Torpgrupppen har fortsatt sammanställningen av torpdokumentationen.

Byaforskning med fokus på Fogdarp har pågått.

En ny grupp har inlett efterforskning av textilhantverk från socknen.

Föreningens årsmöte hölls den 4 mars med 22 deltagare. Mötet valde in några nya styrelseledamöter efter Esbjörn Hederstöm och Erik Gabrielsson som avsagt sig omval. Ny ordinarie ledamot blev Bertil Ebbesson och som ersättare valdes Anki Nordin och Christer Santesson.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Håkan Philipsson historier om händelser från Bjärebygden och även om några svenskars dråpliga besök i Danmark.

Den 11 februari höll Sven-Olof Bengtsson ett föredrag om LeaderprojektLandsbygdsutveckling, hur verksamhet med att starta upp Byaråd kan bli en tillväxtmotor i varje by. 12 deltagare.

Den 1 april fick vi genom Eddie Grankvists föredrag och bildvisning en grundlig genomgång av Hemvärnets historia, utveckling och verksamhet. 15 deltagare.

Som avslutning på vårterminen anordnades den 4 maj en Tipspromenad vid Hålehallstugan. Ingvar Persson med fru hade skrivit ihop kluriga frågor. Promenadväg ordnades tillsammans med Eva Román.

Efter promenaden blev det fika. Harald Johansson, ”Harald i Håle” berättade om Hålehallstugans tillkomst och verksamhet. 20-tal deltagare.

Den nedtecknade berättelsen överlämnades till föreningen.

Höstterminen startade den 19 augusti med en utfärd till Lugnsbacken, en vacker skogsglänta i byn Vantinge, på mark som tillhör gården Lugnet. Lorentz Dahlberg, nuvarande ägare till gården, berättade om sin gård och den dans- och festplats som funnits i backen under första halvan av 1900-talet. 28 deltagare.

Den 16 september fick vi genom ord och bild följa med Kalle Eriksson på

Strövtåg i Bjäres historia”. Det blev en givande och intressant kväll där vi fick höra om hur Bjäreborna under 1800-talet och början av 1900-talet på olika sätt knöt kontakter med omvärlden. 60 deltagare.

Den 14 oktober gjorde vi ett besök hos konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz i Fogdarp. Deras keramiska verk är kända över hela världen. Vi fick se deras utställningslokal och höra om deras konstnärliga start, utveckling och framtidsplaner. 38 deltagare.

Vid en föreläsningskväll den 25 november berättade Britt Lundgren om textilkonstnärinnan Ingan Mittendorf från Fogdarp. I tal och bild beskrevs konstnärinnans alster, konstvävnader av skilda slag med mycket textilier för kyrkligt bruk, samt hennes verksamma liv såväl i Tyskland som i Fogdarp. Bildspelet var sammanställt av Margareta Bengtsson.

Förutom utställda verk av Ingan Mittendorf fanns en utställning av textila alster, från bygden, arrangerad av Kristina Johansson och Ulla Jennehall. 35 deltagare.

Verksamhetsåret avslutades med medlemsträff där vi tittade på Förslövsfilmen och där det serverades smörgåstårta och pepparkakor till självkostnadspris.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till att göra föreningens verksamhet framgångsrik under året.

Förslöv den 3/2 2015

Iréne Ebbesson. ordf                        Nils-Börje Nilsson, v ordf

Lena Andersson, kassör                  Eva Román, sekr

Britt Lundgren                                  Ove Johansson                                     Bertil Ebbesson