Verksamhetsberättelse 2016

 

Styrelsen för föreningen Förslövs Socken Förr och Nu lämnar följande redovisning av föreningens verksamhet för år 2016.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Iréne Ebbesson, Ordf. och arkivansv. Nils Börje Nilsson, v. Ordf. Christer Santesson, Kassör, Eva Román, Sekreterare,  Britt Lundgren, Ove Johansson, Bertil Ebbesson.

Styrelsesuppleanter: Anki Nordin och Lena Andersson.

Revisorer: Bengt Johansson och Calle Hansson

Rev. suppl: Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning: Ove Johansson, Christer Pettersson och Erik Lundin.

Firmatecknare: Christer Santesson och Iréne Ebbesson , var för sig.

Programkommitté: Irene Ebbesson, Britt Lundgren, Ingvar Persson och Anki Nordin

Hemsidan: Esbjörn Hederström, under hösten I Ebbesson/A Green.

Beskrivning av årets verksamhet:

Under året har vi haft 20 sammankomster varav 13 varit medlemsträffar och 7 i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten. Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. Medlemsantalet under året var 101 st. För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport. Föreningens PG konto har upphört och ersatts av bankgiro 5046-0260.

På medlemsträffarna har en grupp arbetat med dokumentation av Bjäredalens fruktodling. Butiksgruppen har färdigställt dokumentationen av ”Handel och butiker” i socknen och vid en föreläsningskväll redovisat sitt arbete. Dessutom resulterade det i att föreningen tryckt och gett ut ett häfte innehållande denna dokumentation.

Byaforskning med fokus på Fogdarp har pågått och vid en välbesökt föreläsningskväll redovisades arbetet i ord och bild. En grupp har arbetat med att ta fram uppgifter om textilier från bygden. Vi har från biblioteket fått en mängd tidningsurklipp för arkivering. Ett arbete med att ta fram en bättre beskrivning av socknens skolor har påbörjats.

En grupp från Ranarp har haft aktiviteter i lokalen och bedrivit studier om Ranarps by.

Årsmöte hölls den 15 mars. Christer Santesson valdes in i styrelsen och utsågs på konstituerande styrelsemötet till föreningens kassör. Lena Andersson avtackades för sina år som kassör men finns kvar som ersättare i styrelsen. Erik Lundin valdes in i valberedningen. Inga förslag till förändringar av föreningens verksamhet framkom under mötet. 15 deltagare.

Den 1 mars gästade Gunder Jönsson oss och höll ett föredrag om timmergårdarna i Grevie och Förslöv. Ett mycket intressant och innehålls-rikt föredrag om dessa två timmergårdar som funnits i över 100 år. 44 deltagare.

Den 12 april redovisade Butiksgruppen i ord och bild sin dokumentation av socknens butiker. Berättare var Iréne Ebbesson, Britt Lundgren och Anki Nordin. En stor publik visade sin uppskattning av föredragningen och några äldre butiksidkare var speciellt inbjudna till kvällens aktivitet. 80 deltagare.

Söndagen den 8 maj anordnades, genom Nils-Börje Nilsson, en vandring vid Lerviks hamn. Göran Grosskopf gav oss en intressant historisk skildring av både Grytviks hamn och Lerviks hamn. 26 deltagare.

Söndagen den 28 augusti gjordes en utfärd till Himmelstorp där vi besökte Gunilla Åbergs dockmuseum. Gunilla har dockor, och tillbehör till dessa, från hela världen. Hon är dessutom en fantastisk berättare som delgav åhörarna intressanta berättelser om sina dockor. Eva Román berättade om gården där Gunilla har sitt dockmuseum. Några gick sedan ut i skogen för att titta på nya Kurrabok. 16 deltagare.

Den 20 september ordnades en Byakväll om Fogdarp. Här redovisades Fogdarps historia under 200 år i ord och bild om hus, gårdar och folkliv. Berättare var Britt Lundgren och Iréne Ebbesson. Flera av åhörarna bidrog med egna berättelser. 76 deltagare.

1:e november gästades vi av Bosse Strömberg som berättade om sitt eget och sin far, Fritiof Strömbergs musikerliv. Åhörarna fick också lyssna till Bosses skickligt framförda musik på flygeln. Det var riktig örongodis. 58 deltagare.

Vår hemsida har under hösten omstrukturerats. Detta har gjorts för att besökare av hemsidan lättare ska hitta rätt bland alla de berättelser och information som finns. Fler bilder har dessutom tillförts berättelserna.

Under året har ett antal personer hört av sig till föreningen och genom vårt arkiv fått hjälp med uppgifter till sin släktforskning eller om sitt nyför-värvade hus, av äldre datum, i socknen.

Året avslutades sedvanligt med en liten adventsfest i vår lokal, med god smörgåstårta till självkostnadspris och mycket trevlig samvaro.

Styrelsen tackar alla som bidragit till föreningens framgångar och ser fram emot ett gott nytt verksamhetsår. 

Iréne Ebbesson                      Nils-Börje Nilsson                       Eva Román Christer Santesson                      Britt Lundgren               Ove Johansson             Bertil Ebbesson